Statut PDF Drukuj Email

STATUT ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŁAWIE

 
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie zwany dalej „Zespołem” jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

§ 2


Zespół działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U nr 91 poz.408 z późniejszymi zmianami)
2) innych przepisów prawnych dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

§ 3


Organem założycielskim Zespołu jest Powiat Oławski.

§ 4

Siedziba Zespołu mieści się w Oławie przy ul. K. Baczyńskiego 1.

§ 5


Podstawowy obszar działania Zespołu obejmuje teren powiatu oławskiego. Szerszy obszar działania wynikać może z umów zawartych z Kasami Chorych lub innych porozumień bądź przyjętych zleceń.


ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Zespołu

§ 6


Zespół zapewnia świadczenia zdrowotne w zakresie opieki stacjonarnej, ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz rehabilitacji leczniczej.

§ 7

1. Do podstawowych zadań Zespołu należy w szczególności:
- badanie i porada lekarska
- diagnostyka i leczenie chorób
- pielęgnacja chorych
- prowadzenie rehabilitacji leczniczej
- orzekania o stanie zdrowia
- profilaktyka i promocja zdrowia
- opieka nad kobietą ciężarną, porodem, połogiem oraz noworodkiem
- organizowanie innych form opieki medycznej w sytuacjach awaryjnych (klęski żywiołowe, katastrofy, epidemie itp.)
2. Zespół może prowadzić działalność gospodarczą nie związaną z działalnością wymienioną w ust 1.

§ 8

Zespół udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych nieodpłatnie osobom upoważnionym z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego albo za częściową bądź całkowitą odpłatnością na zasadach określonych w ustawach i przepisach szczególnych.


ROZDZIAŁ III
Zarządzanie Zespołem

§ 9


1. Zespołem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Zespołu.
2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Zespołu i ponosi za nie odpowiedzialność. Przy podejmowaniu decyzji Dyrektor korzysta z opinii właściwych organów i organizacji w trybie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawnymi.
3. Dyrektor Zespołu jest przełożonym wszystkich pracowników Zespołu.

§ 10


Zarząd Powiatu nawiązuje z Dyrektorem Zespołu stosunek pracy na podstawie umowy o pracę lub powołania albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

§ 11

Dyrektora Zespołu na czas jego nieobecności w pracy zastępuje Zastępca Dyrektora, a w razie jego nieobecności inny wyznaczony przez Dyrektora pracownik.

§ 12

 

Strukturę organizacyjną Zespołu określa załącznik numer 1 do Statutu


ROZDZIAŁ IV
Rada Społeczna


§ 13

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym organu założycielskiego Zespołu oraz organem doradczym Dyrektora Zespołu.

§ 14


Statut Zespołu oraz jego zmiany uchwala Rada Społeczna a zatwierdza Rada Powiatu

§ 15

1. W skład Rady Społecznej wchodzą:
a) Starosta powiatu oławskiego lub osoba przez niego wyznaczona – jako Przewodniczący Rady.
b) Przedstawiciel Wojewody – jako Członek Rady
c) Przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu w liczbie 8 osób jako członkowie.
2. W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Zespołu i przedstawiciele organizacji Związkowych działających w Zespole.
3. W posiedzeniach Rady Społecznej mogą uczestniczyć przedstawiciele samorządów zawodów medycznych – z głosem doradczym.


§ 16


1. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata
2. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej jej tryb pracy i podejmowania uchwał ustala Regulamin Rady Społecznej.

§ 17


Od uchwał Rady Społecznej Dyrektorowi Zespołu przysługuje odwołanie do Rady Powiatu


ROZDZIAŁ VI
Gospodarka finansami


§ 18

Zespół finansuje swoją działalność z:
1) środków publicznych w trybie i na warunkach określonych przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym 2) dotacji budżetowych na zadania określone w art. 55 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
3) odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych na zlecenie w tym organów instytucji i osób określonych w art. 54 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
4) odpłatnych świadczeń opiekuńczo – leczniczych
5) wydzielonej działalności gospodarczej wymienionej w § 7 ust. 2
6) darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej – także z zagranicy.


§ 19


Zespół prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego ustalonego przez Dyrektora Zespołu.

§ 20


Zespół sporządza bilans i ustala wynik finansowy działalności, prowadzi rachunek zysków i strat na zasadach określonych w oddzielnych przepisach.

§ 21

O podziale zysku decyduje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.


ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§ 22

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.


§ 23

Statut obowiązuje od dnia zatwierdzenia go przez Radę Powiatu.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Czytaj więcej - polityka cookies.

Zaakceptuj cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information