Logo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przy wsparciu projektu ze środków REACT-EU sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Zwiększenie odporności systemu zdrowia w powiecie oławskim poprzez zakup sprzętu medycznego dla poradni specjalistycznych ZOZ w Oławie.


Całkowita wartość projektu: 2 190 328,46 PLN

Wkład Unii Europejskiej: 1 971 295,63 PLN

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu medycznego i wyposażenia, będącego wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych, dedykowanego poradniom: Gruźlicy i Chorób Płuc, Kardiologicznej, Neurologicznej, Onkologicznej oraz Rehabilitacyjnej, będących komórkami organizacyjnymi w strukturze Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.


Cele projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie porad udzielanych pacjentom w następstwie powikłań po przebytym COVID-19 przez ZOZ w Oławie, poprzez zakup sprzętu medycznego i wyposażenia, w terminie do 29 września 2023 roku, dla przyszpitalnych poradni specjalistycznych


Planowane efekty

  1. Planowany do zakupu w ramach projektu sprzęt medyczny wykorzystany zostanie do świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dla wszystkich osób po przebytym COVID-19, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz innych szczególnych potrzebach.
  2. Nowe rodzaje świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wykonywanych w ramach ZOZ w Oławie zaprojektowane zostaną przy uwzględnieniu zasad uniwersalnego projektowania oraz dostosowane będą do potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami.
  3. Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, umożliwiającego zwiększenie zakresu udzielanych przez Szpital świadczeń w ramach poradni specjalistycznych, przyczyni się do poprawy jakości oraz dostępności usług zdrowotnych w walce z pandemią COVID-19, a co za tym idzie, możliwe będzie realizowanie świadczeń AOS w większej częstotliwości i dla większej grupy odbiorców.