Logo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 pn:

Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej
przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Oławie


Całkowita wartość projektu: 1 697 143,20 PLN

Wkład Unii Europejskiej: 1 442 571,72 PLN

Dotacja celowa z budżetu państwa: 169 714,29 PLN

Główny cel projektu:

Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój systemu świadczeń zdrowotnych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób starszych.


Opis projektu

W ramach projektu przewiduje się realizację 2 zadań:

  1. Doposażenie ZOZ w Oławie w sprzęt niezbędny do prowadzenia DDOM.
  2. Prowadzenie DDOM przez ZOZ w Oławie.

W wyniku realizacji projektu powstanie dzienny dom opieki medycznej (DDOM), w którym wsparcie otrzymają osoby niesamodzielne ze względu na stan zdrowia, oraz ich opiekunowie Celem pobytu w DDOM będzie opieka połączona z usprawnieniem, poprawą samodzielności oraz edukacją w zakresie dbania o zdrowie i sprawność psychofizyczną. Pozwoli to podopiecznym zwiększyć samodzielność funkcjonowania we własnym środowisku społecznym po zakończeniu pobytu w DDOM. Jego uruchomienie na terenie Oławy zwiększy dostępność do usług zdrowotnych, w szczególności w zakresie opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Osoby do DDOM kierowane będą na podstawie skierowania oraz karty oceny stanu klinicznego. Każdy uczestnik po przybyciu do placówki zostanie poddany przez mulitidyscyplinarny zespół terapeutyczny ocenie sprawności funkcjonalnej w zakresie podstawowych i złożonych czynności życiowych, ocenie odżywiania, sprawności procesów poznawczych, stanu emocjonalnego oraz, jeśli zajdzie potrzeba, ocenie stopnia niewydolności zwieraczy pęcherza i odbytu, występowania niewydolności krążenia, ryzyka upadków. Os. powyżej 65 r.ż. będą miały dodatkowo wykonywaną całościową ocenę geriatryczną. Dla każdego uczestnika zostanie stworzony indywidualny harmonogram zajęć, plan terapii z zaleceniami, z określoną liczbą i rodzajem świadczeń.


Planowane korzyści

Projekt zwiększy dostępność do usług zdrowotnych świadczonych w warunkach zbliżonych do domowych poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu na terenie Oławy. W okresie realizacji projektu do 30 czerwca 2023 zwiększenie dostępności usług zdrowotnych obejmie nie mniej niż 150 osób.