Logo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 pn:

„Rozbudowa systemu medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie o usługi wewnątrzadministracyjne i e-usługi publiczne”


Całkowita wartość projektu: 1 077 269,00 PLN

Wkład Unii Europejskiej: 915 155,90 PLN

Opis projektu

Projekt polega na rozbudowie systemu informatycznego ZOZ w Oławie o nowe moduły i funkcjonalności związane bezpośrednio z usługami wewnątrzadministracyjnymi jednostki i e-usługami publicznymi, które można świadczyć i udostępniać w formie elektronicznej, co wpłynie w konsekwencji na poprawę poziomu życia zarówno mieszkańców powiatu oławskiego jak i całego regionu.

Projekt ma na celu zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych w ZOZ w Oławie. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki rozbudowie systemu medycznego o 3 usługi wewnątrzadministracyjne (APKOLCE, e-ZLA, ordynacja lekarska i apteczki oddziałowe), natomiast w ramach schematu A2B/A2C zostaną udostępnione 2 usługi (e-wyniki, e-rejestracja) oraz dodatkowo zostanie uruchomiona usługa polegająca na udostępnieniu informacji i nawigacji wewnątrzbudynkowej (A2C).

W ramach inwestycji zostanie udostępniona 1 usługa on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja (Infokioski z nawigacją wewnątrzbudynkową) i 2 usługi on-line o stopniu dojrzałości 4-transakcja (e-rejestracja, e-wyniki). Inwestycja zakłada również zdigitalizowanie 500 szt. dokumentów zawierających informacje sektora publicznego, oraz udostępnienie on-line 12 szt. dokumentów. Wskaźniki rezultatu zostaną zrealizowane poprzez udostępnienie możliwości pobrań/aplikacji na poziomie 1000 szt., oraz pobrań/odtworzeniu dokumentów na poziomie 52 szt.


Planowane korzyści

 • Rozwój e-usług publicznych realizujących schematy działania A2A/A2B/A2C na poziomach dojrzałości od 3 do 5 tj. Transakcyjny / Interakcyjny / Personalizacyjny.
 • Wsparcie tworzenia otwartych zasobów publicznych, w tym:
  • dostęp do informacji publicznej,
  • zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w procesach podejmowania decyzji w gminach, powiatach i regionie (open government),
  • realizacja założeń Dyrektywy Reuse (ISP).
 • Wyposażenie administracji w stosowne narzędzia przyczyniające się do jej efektywniejszych działań, oraz realizacji koncepcji open government.
 • Rozszerzenie istniejącej oferty e‐usług publicznych w regionie m.in. poprzez rozwój technologii e-zdrowia.
 • Wsparcie w zakresie e-zdrowia ukierunkowane na rozwój elektronicznych systemów i ich przygotowanie do integracji z platformami centralnymi, w tym także gromadzenia oraz udostępniania danych medycznych, tworzenia i rozwijania zasobów cyfrowych, a także rozwoju procesu elektronicznej obsługi pacjenta.
 • Wsparcie w zakresie e-zdrowia ukierunkowane na rozwój elektronicznych systemów i ich przygotowanie do integracji z platformami centralnymi, w tym także gromadzenia oraz udostępniania danych medycznych, tworzenia i rozwijania zasobów cyfrowych, a także rozwoju procesu elektronicznej obsługi pacjenta.
 • Interoperacyjność między istniejącymi e‐usługami, w tym przede wszystkim możliwość współdziałania zgodnie z Krajowymi Ramami Interoperacyjności.
 • Tworzenie i rozwijanie zasobów cyfrowych, a także rozwój procesu elektronicznej obsługi pacjenta.