DDOM
Widok: Kontrast:
A- A A+

BIP ZOZ Oława      55-200 Oława ul. K.K.Baczyńskiego 1 +48 71 301 13 00

Prawa Pacjenta

KARTA PRAW PACJENTA

podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, późn. 483)

 1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia - art. 68 ust. l.
 2. Każdy obywatel ma prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na warunkach i w zakresie określonych w ustawie - art. 68 ust. 2.
  Pacjent zgłaszający się do zakładu opieki zdrowotnej ma prawo do:
 1. natychmiastowego udzielenia mu świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, niezależnie od okoliczności,
 2. świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń - do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń,
 3. udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania, w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym,
 4. informacji o swoim stanie zdrowia i tajemnicy informacji z nim związanych,
 5. wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji,
 6. intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,
 7. udostępniania mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której dokumentacja ta może być udostępniana,
 8. zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby,
 9. dostępu do informacji o prawach pacjenta określonych w niniejszej ustawie. W razie zawinionego naruszenia praw pacjenta sąd może przyznać poszkodowanemu tytułem zadosyćuczynienia odpowiednią sumę pieniężną za doznana krzywdę,
 10. zakład opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych np. w szpitalu, sanatorium, zakładzie leczniczo-opiekuńczym, pacjent przyjęty do tego zakładu ma prawo do zapewnienia mu:
  1. środków farmaceutycznych i materiałów medycznych,
  2. pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia,
  3. opieki duszpasterskiej określonego wyznania w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia lub zagrożenia życia
 11. dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez siebie,
 12. kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz,
 13. wskazania osoby lub instytucji, którą zakład opieki zdrowotnej obowiązany jest powiadomić o pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia albo w razie jego śmierci,
 14. wyrażenia zgody albo odmowy na umieszczenie go w tym zakładzie opieki zdrowotnej,
 15. wypisania z zakładu opieki zdrowotnej na własne żądanie i uzyskania od lekarza informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w tym zakładzie,
 16. przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie,
 17. do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielających świadczeń zdrowotnych, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, realizowanych przez ten podmiot,
 1. Pacjent w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
 2. Pacjent, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od lekarza informacji, o których mowa w ust. 2 w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego.
 3. Pacjent w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od pielęgniarki, położnej przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich.
 4. Pacjent małoletni, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielania świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego takim przypadku wymagane jest zezwolenie sadu opiekuńczego.
 5. Pacjent w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza.
 6. Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza. W przypadku jego braku może w odniesieniu do badania zgodę wyraża opiekun faktyczny.
  Pacjent ma prawo do:
 1. udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez lekarza, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi lekarzowi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością
 2. uzyskania od lekarza pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki
 3. zażądania od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia i o rokowaniu wówczas, gdy sądzi, że lekarz ogranicza mu informację z uwagi na jego dobro,
 4. decydowania o osobach, którym lekarz może udzielać informacji,
 5. wyrażenia żądania aby lekarz nie udzielał mu informacji osobom nieupoważnionym przez pacjenta,
 6. nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez lekarza badania lub udzielenia mu innego świadczenia zdrowotnego
 7. wyrażenia zgody albo odmowy na wykonanie mu zabiegu operacyjnego albo zastosowania wobec niego metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko; w celu podjęcia przez pacjenta decyzji lekarz musi udzielić mu informacji
 8. uzyskania od lekarza informacji jeżeli w trakcie wykonywania zabiegu, bądź stosowania określonej metody leczenia lub diagnostyki, w związku z wystąpieniem okoliczności stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjenta, lekarz dokonał zmian w ich zakresie,
 9. poszanowania przez lekarza j ego intymności i godności osobistej,
 10. wyrażania zgody albo odmowy na uczestniczenie przy udzielaniu mu świadczeń zdrowotnych osób innych niż personel medyczny niezbędny ze względu na rodzaj świadczeń
 11. wnioskowania do lekarza o zasięgnięcie przez niego opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizowania konsylium lekarskiego dostatecznie wcześniejszego uprzedzenia go przez lekarza o zamiarze odstąpienia od jego leczenia i wskazania mu realnych możliwości uzyskania określonego świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w zakładzie opieki zdrowotnej w oławie
 12. dostatecznie wcześniejszego uprzedzenia go przez lekarza o zamiarze odstąpienia od jego leczenia i wskazania mu realnych możliwości uzyskania określonego świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w zakładzie opieki zdrowotnej w oławie
 13. zachowania w tajemnicy informacji związanych z nim a uzyskanych przez lekarza w związku z wykonywaniem zawodu,
 14. uzyskania od lekarza informacji o niekorzystnych dla niego skutkach, w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie dotyczących go informacji, będących w posiadaniu lekarza
 15. wyrażania zgody lub odmowy na podawanie przez lekarza do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta a ponadto pacjent, który ma być poddany eksperymentowi medycznemu ma prawo do:
   wyrażenia zgody lub odmowy na udział w eksperymencie medycznym po uprzednim:
  1. poinformowaniu go przez lekarza o celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia eksperymentu,
  2. spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz o możliwościach cofnięcia zgody i odstąpienia od udziału w eksperymencie w każdym jego stadium
  3. poinformowania go przez lekarza o niebezpieczeństwie dla zdrowia i życia jakie może spowodować natychmiastowe przerwanie eksperymentu
  4. cofnięcia zgody na eksperyment medyczny w każdym stadium eksperymentu
  Pacjent ma prawo do:
 1. udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę, położną, posiadającą prawo wykonywania zawodu, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi jej metodami i środkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególną starannością,
 2. udzielenia mu pomocy przez pielęgniarkę, położną, zgodnie z posiadanymi przez nią kwalifikacjami, w każdym przypadku niebezpieczeństwa utraty przez niego życia lub poważnego uszczerbku na jego zdrowiu,
 3. uzyskania od pielęgniarki, położnej informacji o jego prawach,
 4. do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, której koszt ponosi sam pacjent na podstawie umowy cywilno prawnej zawartej z osobą uprawnioną do sprawowania opieki,
 5. zachowania w tajemnicy informacji związanych z nim, a uzyskanych przez pielęgniarkę, położną w związku z wykonywaniem zawodu,
 6. wyrażania zgody lub odmowy na podawanie przez pielęgniarkę, położną do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta,

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 20 marzec 2017 13:14 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 04 wrzesień 2017 14:53 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 04 wrzesień 2017 15:09 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 08:57 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 08:59 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 09:00 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 09:02 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 09:28 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 09:29 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 09:30 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 09:31 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 09:32 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 09:40 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 09:46 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 09:46 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 09:50 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 10:00 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 10:05 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 10:06 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 10:11 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 10:11 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 10:14 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 10:14 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 10:17 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 10:18 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 10:21 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 10:21 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 10:21 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 10:21 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 wrzesień 2017 10:22 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. środa, 06 wrzesień 2017 12:25 Marcin Pawlik