Pomoc_dla_szpitala_foto
Widok: Kontrast:
A- A A+

55-200 Oława ul. K.K.Baczyńskiego 1 +48 71 301 13 00

Statut

STATUT
ZESPÓŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŁAWIE
działającego w formie 

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1

 1. „Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie", zwany w dalszej części statutu „Zakładem", jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
 2. Zakład posiada osobowość prawną.

§2

Zespół działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U nr 112 poz. 654) zwanej dalej „ustawą",
 2. innych przepisów prawnych dotyczących podmiotów leczniczych działających w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
 3. niniejszego statutu nadanego przez podmiot tworzący.

§3

 1. Zakład działa pod firmą „Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie".
 2. Zakład ma prawo posługiwania się skróconą nazwą „ZOZ w Oławie" 

§4

Podmiotem tworzącym zakład jest Powiat Oławski wykonujący swoje zadania wobec Zakładu poprzez Radę Powiatu Oławskiego oraz Zarząd Powiatu Oławskiego.

§5

Siedziba Zakładu mieści się w Oławie przy ul. K. Baczyńskiego 1.

§6

Podstawowy obszar działania Zakładu obejmuje teren powiatu oławskiego.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Zespołu

§7

Zakład prowadzi działalność leczniczą w zakresie:

 1. Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
 2. Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne,
 3. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki medycznej, specjalistycznej opieki medycznej, pomocy doraźnej w przypadku: urazu, zatrucia, nagłego zachorowania, ciąży, porodu, wypadku lub nagłego pogorszenia się zdrowia z zagrożeniem życia.

§8

 1. Do podstawowych zadań Zespołu należy w szczególności
  1. badanie i porada lekarska,
  2. diagnostyka i leczenie chorób,
  3. pielęgnacja chorych,
  4. świadczenie usług opiekuńczo – leczniczych,
  5. prowadzenie rehabilitacji leczniczej,
  6. badanie i terapia psychologiczna,
  7. orzekania o stanie zdrowia,
  8. promocja zdrowia, szczepienia ochronne,
  9. realizowanie programów profilaktyki zdrowotnej,
  10. opieka nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem,
  11. opieka nad zdrowym dzieckiem,
  12. organizowanie innych form opieki medycznej w sytuacjach awaryjnych (klęski żywiołowe, katastrofy, epidemie itp.)
  13. zapewnienie transportu sanitarnego,
  14. wykonywanie badań dla innych podmiotów leczniczych,
  15. prowadzenie działalności oświatowo – wychowawczej,
  16. kształceniem osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób,
  17. prowadzenie spraw związanych ze statystyką medyczną i analizą medyczną,
  18. wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów.
 2. Zespół może prowadzić działalność gospodarczą nie związaną z działalnością wymienioną w § 7 ust. 1,2 i 3 w zakresie:
  1. usług diagnostycznych
  2. sterylizacji sprzętu,
  3. usług gastronomicznych,
  4.  wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i i gruntów ,
  5. usług udostępniania wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej,
  6. usług udzielania zakładom ubezpieczeń informacji o stanie zdrowia,
  7. prowadzenia szkoły rodzenia,
  8. usług związanych z udziałem osoby towarzyszącej przy porodzie lub rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem w oddziale,
  9. udzielaniu świadczeń zdrowotnych odplatanych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  10. innych pod warunkiem, ze działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.
 3. Zakład współpracuje z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie wykonywania niezbędnych badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych.

§9

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych nieodpłatnie osobom upoważnionym z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego albo za częściową bądź całkowitą odpłatnością na zasadach określonych w ustawach i przepisach szczególnych.

ROZDZIAŁ III
Zarządzanie Zespołem

§10

 1. Na czele Zakładu stoi Kierownik, który kieruje Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Zespołu i ponosi za nie odpowiedzialność. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik korzysta z opinii właściwych organów i organizacji w trybie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawnymi.
 3. Kierownik Zakładu jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu.

§11

Zarząd Powiatu nawiązuje z Kierownikiem Zakładu stosunek pracy na podstawie umowy o pracę lub powołania albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

§12

Kierownika Zespołu na czas jego nieobecności w pracy zastępuje Zastępca Kierownika, a w razie jego nieobecności inny wyznaczony przez Kierownika pracownik.

§13

 1. Strukturę organizacyjną Zakładu określa załącznik do Statutu.
 2. Statut Zespołu nadaje Powiat Oławski.

ROZDZIAŁ IV
Rada Społeczna

§14

 1. Rada Społeczna, zwana dalej „Radą", jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Kierownika jednostki.
 2. Zadania Rady Społecznej zostały szczegółowo określone w art. 48 pkt. 2 ustawy o działalności leczniczej.

§15

 1. W skład Rady Społecznej wchodzą:
  1. Starosta powiatu oławskiego lub osoba przez niego wyznaczona – jako Przewodniczący Rady.
  2. Przedstawiciel Wojewody – jako Członek Rady.
  3. Przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu w liczbie 10 osób jako członkowie.
 2. W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej uczestniczy Kierownik Zespołu i przedstawiciele organizacji Związkowych działających w Zespole.
 3. W posiedzeniach Rady Społecznej mogą uczestniczyć przedstawiciele samorządów zawodów medycznych – z głosem doradczym.

§16

 1. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
 2. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej jej tryb pracy i podejmowania uchwał ustala Regulamin Rady Społecznej.
 3. Członek Rady Społecznej może być odwołany przed upływem kadencji w przypadku:
  1. rezygnacji z pełnionej funkcji,
  2. zmiany przez organ, który go desygnował,
  3. długotrwałej niezdolności do pełnienia funkcji spowodowanej chorobą lub innymi okolicznościami

ROZDZIAŁ V
Gospodarka finansami

§17

 1. Zakład finansuje swoją działalność ze:
  1. środków publicznych w trybie i na warunkach określonych przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
  2. odpłatnych świadczeń opiekuńczo – leczniczych,
  3. wydzielonej działalności gospodarczej innej niż działalność lecznicza,
  4. darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej – także z zagranicy.
  5. na cele i na zasadach określonych w przepisach art. 114-117 ustawy o działalności leczniczej,
  6. na realizacje innych zadań określonych odrębnymi przepisami

§18

Zakład prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego ustalonego przez Kierownika Zakładu.

§19

Zakład sporządza bilans rachunek zysków i strat i ustala wynik finansowy działalności, na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

§20

O podziale zysku decyduje Kierownik po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

§21

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności leczniczej.

§22

Zmiany w Statucie następują w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§23

Statut obowiązuje z dniem nadania przez Powiat Oławski. Z chwilą wejścia w życie niniejszego statutu traci moc dotychczasowy statut.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Regulamin Organizacyjny pdf 479.23 KB Maciej Damulewicz
Schemat Organizacyjny pdf 332.34 KB Maciej Damulewicz
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23 styczeń 2017 06:44 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. niedziela, 29 styczeń 2017 10:53 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 marzec 2017 13:44 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 marzec 2017 13:49 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 marzec 2017 14:01 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 marzec 2017 14:36 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony. piątek, 09 czerwiec 2017 12:13 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
sobota, 23 wrzesień 2017 17:49 Marcin Pawlik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 12 kwiecień 2018 11:14 Maciej Damulewicz