Szczepienia - covid-19
Widok: Kontrast:
A- A A+

55-200 Oława ul. K.K.Baczyńskiego 1 +48 71 301 13 00

Usługi medyczne

Termin składania ofert: 26.11.2021r. godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 26.11.2021r. godz. 11:30
Termin składania ofert: 25.11.2021r. godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 25.11.2021r. godz. 12:10
Termin składania ofert: 17.11.2021r. godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 17.11.2021r. godz. 11:30

Uwaga:

przeniesienie punktu pobrań od dnia 08.11.2021r:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie informuje, że mobilny punkt pobrań wymazów w kierunku COVID-19 od dnia 08.11.2021 został przeniesiony do kontenera obok głownego parkingu.

Termin składania ofert: 29.11.2021r. godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 29.11.2021r. godz. 11:30
Termin składania ofert: 09.11.2021 04.11.2021 r. godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 09.11.2021 04.11.2021 r. godz. 11:10
Termin składania ofert: 05.11.2021 03.11.2021r. godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 05.11.202103.11.2021r. godz. 12:10
Termin składania ofert: 22.11.2021r. godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 22.11.2021r. godz. 11:30

!!! UWAGA - proszę zapoznać się z ostatnim komunikatem - zobacz szczegóły

Dzienny Dom Opieki Medycznej funkcjonuje na pierwszym piętrze budynku głównego szpitala.

 • Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM) czynny jest w dni robocze, od godz. 7:00-15:05
 • Uczestnik ma zagwarantowane wyżywienie : śniadanie, obiad i podwieczorek.
 • W medycznie uzasadnionych przypadkach Organizator zabezpiecza bezpłatny transport do/z DDOM-u realizowany w godz: 6.30-7.00 i 15.00-15.30
 • Świadczenia udzielane są maksymalnie 10 pacjentom.
 • Za korzystanie ze świadczeń Dziennego Domu Opieki Medycznej uczestnik projektu nie ponosi żadnych kosztów.
 • tel: 71-301-13-74.
 • e-mail: .
 • lek Agata Szecówka-Słomińska- lekarz geriatra
 • mgr Agnieszka Serafin- kierownik DDOM
 • Małgorzata Łabuz- pielęgniarka
 • lek Elżbieta Siembiga- lekarz rehabilitacji
 • mgr Jadwiga Bielecka- rehabilitant
 • Justyna Maćków- terapeuta zajęciowy
 • mgr Teresa Włodek- psycholog
 • Renata Czyżewska- dietetyk
 • Maria Kędra- pracownik utrzymania czystości

Wsparcie skierowane jest do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 lat, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

W ramach DDOM, w warunkach pobytowych zbliżonych do domowych, pacjenci będą korzystać z opieki lekarskiej, pielęgnacyjnej, opiekuńczej, usług rehabilitacyjnych oraz innych wspomagających usług medycznych i edukacyjnych, uwarunkowanych stanem zdrowia pacjenta.

Do DDOM-u mogą zostać przyjęci pacjenci, którzy:

 • posiadają skierowanie od lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu;
 • posiadają prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581, z późn. zm.);
 • są osobami niesamodzielnymi, które w ocenie skalą samodzielności Barthel otrzymały 40-65 punktów;
 • są bezpośrednio po przebytej hospitalizacji a ich stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej;
 • Pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego (kryterium weryfikowane na podstawie wypisu ze szpitala);

Ze względu na charakter opieki świadczonej w DDOM ze wsparcia wyłączone będą osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej , opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, a także osoby , w przypadku których podstawowym wskazaniem do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie (korzystające ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień).

Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach dziennego domu opieki medycznej należą:

 • opieka pielęgniarska;
 • edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samo pielęgnacji;
 • konsultacje lekarza geriatry i lekarza rehabilitacji medycznej;
 • stymulacja procesów poznawczych;
 • terapia zajęciowa;
 • opieka psychologiczna;
 • usprawnianie ruchowe realizowane przez fizjoterapeutę;
 • porady dietetyka;
 • w razie potrzeby transport do i z DDOM.

Dzienny Domu Opieki Medycznej w Oławie utworzony w związku z realizacją projektu nr RPDS.09.03.00-02-0012/2, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ze względu na charakter opieki świadczonej w DDOM ze wsparcia wyłączone będą osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej , opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, a także osoby , w przypadku których podstawowym wskazaniem do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie (korzystające ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień).

Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach dziennego domu opieki medycznej należą:

 • Skierowanie od lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu (załącznik nr 1 do Regulaminu).
 • Ocena świadczeniobiorcy według skali samodzielności Barthel (załącznik nr 2 do Regulaminu).
 • Formularz zgłoszeniowy ( załącznik nr 3 do Regulaminu).
 • Zgodę i zobowiązanie rodziny do współpracy i przygotowaniu Pacjenta do transportu ( załącznik nr 4 do Regulaminu).
 • Deklaracja opiekuna/uczestnika dotycząca zagrożenia epidemiologicznego.
 • Zgoda na przetwarzanie danych kontaktowych dla członka rodziny lub prawnego opiekuna świadczeniobiorcy.
 • Zgoda na przetwarzanie danych szczególnych kategorii.
 • Kopię karty informacyjnej wypisu ze szpitala nie starszą niż 12 miesięcy przed datą przystąpienia do projektu, w przypadku braku zaświadczenie o przyjmowanych lekach.

GALERIA PRAC NASZYCH UCZESTNIKÓW


Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie informuje o ciągłym procesie rekrutacji Uczestników w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO woj. dolnośląskiego na lata 2014 - 2020

pn: „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej

przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Oławie

zapewniającego bezpłatną opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do warunków domowych, we wszystkie dni robocze, od godz. 7:00 do 15:00.