DDOM
Widok: Kontrast:
A- A A+

BIP ZOZ Oława      55-200 Oława ul. K.K.Baczyńskiego 1 +48 71 301 13 00

Najnowsze aktualności

Zapraszamy do przeczytania artykułu, który ukazał się na łamach najnowszego wydania „Gazety Powiatowej - Wiadomości Oławskich”. Pani Helena opowiada w nim o podjęciu przez personel medyczny w oławskim szpitalu walki o jej życie. Ta walka została wygrana dzięki ludzkiej determinacji i zaangażowaniu.

Zapraszamy do skorzystania z promocji na wybrane testy alergiczne.
Tylko do 30.06 taniej o 30%.

Pracownicy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Hospicjum pragną podziękować Pani Ewie Romańczuk, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, za przekazanie wózka do sprzątania oddziałów.

Z przyjemnością informujemy, że zakaz odwiedzin na oddziałach szpitalnych został odwołany.
Aktualne godziny odwiedzin i konsultacji lekarskich znajdują się na stronie internetowej szpitala w zakładce "dla pacjentów i odwiedzających".

list wycinek

tpk2

teleporady MINI 70

Koronowirus image mal

Telefoniczna Informacja Pacjenta RPP i NFZ

Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy

Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi

Program Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego

EWUS

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych 1/2023

Termin składania ofert: 21.03.2023r. godz. 13:00
Termin otwarcia ofert: 21.03.2023r. godz. 14:00

Konkurs Ofert Nr 1/2023

 DYREKTOR

ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W OŁAWIE

Baczyńskiego 1, 55-200 Oława

tel.71- 3011311, fax71-3011312, mail:

działając na podstawie:

 • Art. 26 ust.3 i 4 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 z 2011r., poz. 654 z późn. zm.).
 1. 146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210 z 2004r., poz. 2135 z późn. zm.)

jako Udzielający Zamówienia

 

 1. Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych z zakresu:
 1. Opieka lekarska w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Bloku Operacyjnym

        oraz obsługa lekarska dyżurów medycznych w zespole anestezjologicznym w/w miejscach.

        a/ Opieka lekarska w Poradni Anestezjologicznej.

        b/ Konkurs na kierowanie w/w Oddziałem.

 1. Opieka lekarska w Oddziale Neonatologicznym, dyżury medyczne w Oddziale Neonatologicznym.
 1. Opieka lekarska w Oddziale Dziecięcym, dyżury medyczne w Oddziale Dziecięcym.

        a/ Konkurs na kierowanie w/w Oddziałem.

 1. Opieka lekarska podczas dyżurów medycznych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.
 2. Opieka lekarska w Oddziale Wewnętrznym, dyżury medyczne w Oddziale Wewnętrznym.
 3. Obsługa lekarska świadczeń zdrowotnych w Oddziale Okulistyki Jednodniowej.
 4. Opieka lekarska w Poradni Chirurgii Naczyniowej.
 5. Opieka lekarska w Poradni Kardiologicznej.
 6. Obsługa lekarska z radiologii i diagnostyki obrazowej w Pracowni RTG
 7. Wykonywania usług z zakresu diagnostyki obrazowej ( tj: badań z zakresu radiologii klasycznej, badań mammograficznych, badań tomografii komputerowej).
 1. Usługi lekarskie z zakresu wykonywania badań ultrasonograficznych( USG) tzn.:

      a/ usg jamy brzusznej, powłok brzusznych,

      b/ usg piersi

      c/ usg tarczycy ( przytarczyce, węzły chłonne),

      d/ usg ślinianek,

      e/ usg jąder,

      f/ usg gruczołu krokowego/pęcherza moczowego, oraz innych uzgodnionych ze Zleceniobiorcą badań usg,

 1. Usługi pielęgniarskie wykonywane w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej.

      

 1. Miejsce udzielania świadczeń – Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna, Oddziały; Neonatologiczny, Dziecięcy, Wewnętrzny, Okulistyki Jednodniowej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Blok Operacyjny, Ginekologiczno-Położniczy. Poradnie Specjalistyczne; Kardiologiczna, Chirurgii Naczyniowej oraz Pracownia RTG przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Oławie ul. Baczyńskiego 1.

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta będzie na okres od 01.04.2023 r. do 31.10.2025 r.

III. Miejsce i czas ukazania się ogłoszenia:

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 02.03.2023 r. na stronie internetowej Zespołu Opieki  Zdrowotnej w Oławie ul. Baczyńskiego 1.

 1. Obowiązki Oferenta i sposób przygotowania oferty. 
 1. Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą zgodnie z ustawą z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm. ) ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210 z 2004r., poz. 2135 z późn. zm.)
 2. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
 3. Oferta winna być złożona w formie pisemnej w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami.
 4. Wszystkie dokumenty oferty muszą być podpisane a kopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem" przez Oferenta lub osoby uprawnione do działania w jego imieniu.
 5. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez Oferenta lub osoby uprawnione do działania w jego imieniu.
 6. Ofertę wraz z załącznikami opatrzoną danymi Oferenta należy umieścić w zaklejonej kopercie oznaczonej: „konkurs ofert - na świadczenia medyczne z zakresu ….........., "
 7. Kryteria oceny ofert oraz warunki wymagane od Oferenta są jawne i nie podlegają zmianie w toku postępowania.
 1. Wymagane kwalifikacje:

W zakresie wymienionym :

ppkt 1;2;3;4;6;7;8;9;11 - specjalista z danej dziedziny medycyny,

ppkt 5 - specjalista z danej dziedziny medycyny lub w trakcie specjalizacji.

ppkt 10 - technik elektrologii,

ppkt 12 -  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Zdrowia z dnia 20. 07.2011 r.( Dz.U. Nr 151) w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników………..

 1. Dokumenty jakie powinien złożyć Oferent oraz warunki wymagane od Oferenta:
 1. Aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
 2. Aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwego rejestru przedsiębiorców.
 3. Kopię dokumentu nadania nr NIP, nr REGON.
 4. Kopię aktualnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz prawo wykonywania zawodu osób udzielających świadczeń będących przedmiotem konkursu.

VII. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert:

 1. Przy wyborze oferty Udzielający Zamówienia będzie się kierował kryterium:

a/ ceny, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie zawierać najniższą cenę.

 1. W toku badania i oceny ofert Udzielający Zamówienia może żądać od Oferenta wyjaśnień i prowadzić negocjacje dotyczące treści złożonej oferty.
 2. W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa brutto została podana prawidłowo.

VIII. Miejsce i termin składania ofert.

 1. Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie ul. Baczyńskiego 1 do dnia 21.03.2023 r. do godz. 13:00.
 2. Składający ofertę osobiście otrzymuje potwierdzenie jej złożenia zawierające datę i godzinę złożenia oferty.
 3. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się za złożoną w terminie, jeżeli zostanie ona dostarczona w terminie nie późniejszym niż wyżej określony.
 4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
 5. Celem dokonania zmian, bądź poprawek Oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją ponownie pod warunkiem zachowania wcześniej wyznaczonego terminu. 
 1. Miejsce, termin, tryb otwarcia ofert oraz ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert. 
 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji konkursowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oławie ul. Baczyńskiego 1 w dniu 21.03.2023 r. o godz. 14:00.
 2. Do chwili otwarcia ofert Zamawiający przechowuje oferty w stanie nienaruszonym w swojej siedzibie.
 3. Wyniki konkursu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora ZOZ w Oławie Baczyńskiego 1.
 4. Komisja konkursowa informuje oferenta na piśmie o odrzuceniu jego oferty jeżeli zaistnieją przesłanki, o których mowa w 149 ust. 1 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
 5. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej ZOZ w Oławie ul. Baczyńskiego 1 w terminie związania ofertą. 
 1. Termin związania ofertą.
 1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 1. Środki odwoławcze przysługujące Oferentowi.
 1. 1 Na podstawie 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) oraz art. 152 i 153 ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 Nr. 164, poz. 1027 ze zmianami ) oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do złożenia do Komisji Konkursowej protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do czasu zakończenia postępowania.
 2. Na podstawie 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) oraz art. 152 i 154 ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 Nr. 164, poz. 1027 ze zmianami ) oferentowi w toku postępowania konkursowego przysługuje prawo do złożenia do Udzielającego Zamówienie odwołania w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięciu postępowania.

XII. ZOZ w Oławie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz prawo do przesunięcia terminów składania, otwarcia, rozstrzygnięcia ofert.

Załączniki:

 1. Formularz Ofertowy( do odbioru w Dziale Kadr i Płac).

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 03 marzec 2023 14:13 Grzegorz Zabłocki

Oferty pracy

Oferta pracy - Kierownik / Ordynator Szpitalnego Odziału Wewnętrznego

Oferta pracy - Kierownik / Ordynator Szpitalnego Odziału Ratunkowego

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie nawiąże współpracę z lekarzami

Oferta pracy - Położna w poradni ginekologiczno- położniczej

Oferta pracy - Z-ca Głównego Księgowego

Zamówienia Publiczne

Dostawa paliwa gazowego - ZOZ/DZP/PN/10/23

Dostawa sprzętu medycznego do poradni specjalistycznych IV - ZOZ/DZP/PN/12/23

Dostawa i dzierżawa zbiornika wraz z oprzyrządowaniem na ciekły tlen medyczny - ZOZ/DZP/ZO/7/23

Dostawa opatrunków i obłożeń, - ZOZ/DZP/PN/11/23

Dostawa cyfrowego aparatu RTG- ZOZ/DZP/PN/9/23

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie
ul.K.K.Baczyńskiego 1, 55-200 Oława

Telefon: +48 (071) 301-13-00

Faks: +48 (071) 301-13-12

e-mail:

www: www.zozolawa.wroc.pl

NIP: 912-165-06-58
REGON: 000306816

Nr konta bankowego: 23 9585 0007 0010 0006 9111 0003

Version: beta 1.2.6

Realizacja: Easy2 Przyjazne Technologie